วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 6 : นำเสนอ เทคนิคการสอนส่งเสริม Active Learning ในสภาพแวดล้อมของ WBI (7/9/60)

สรุปการนำเสนอ เทคนิคการสอนส่งเสริม Active Learning ในสภาพแวดล้อมของ WBI • ทีม Ability นำเสนอในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC  โดยมีการอธิบายความหมาย ความเป็นมา บทบาทและความสำคัญ รวมถึงข้อดีข้อเสียของการเรียนการสอนแบบ MOOC
 • ทีม Priceless นำเสนอในหัวข้อ ขั้นตอนการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ สรุปความเข้าใจได้ดังนี้ การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ มี 5 ขั้นตอน ขั้นตอนการวิเคระห์ ขั้นตอนการออกแบบ ขั้นตอนการพัฒนา ขั้นตอนการนำไปใช้ และขั้นตอนการประเมินผล ทุกขั้นตอนที่กล่าวมาล้วนมีความสำคัญทั้งหมด ขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะทำให้การสอนผ่านเว็บไม่สมบูรณ์
 • ทีม Together นำเสนอในหัวข้อ การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก สรุปความเข้าใจได้ดังนี้ การใช้บล็อกในการเรียนการสอน เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยครูจะต้องเชื่อมโยงบทเรียน เนื้อหารายวิชา คำสอน แบบฝึกหัด และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอื่นๆ เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Youtube, Facebook เป็นต้น รวมกับบล็อกในการศึกษา ทำให้การเรียนของตนเองมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 • ทีม Memory นำเสนอในหัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านเว็บ สรุปความเข้าใจได้ดังนี้ การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) เป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีในปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาในเรื่องข้อจำกัดทางด้านสถานที่และเวลา ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน

  วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

  ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 5

  สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน
  (Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 5 มีประเด็นสำคัญดังนี้

  ได้มีการนำเสนอในหัวข้อเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง ซึงแต่ละทีมได้ใช้วิธีการดังนี้

  ทีม Believe นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ Project-based Learning: PjBl

  ทีม Memory นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem - based Learning ( PBL )

  ทีม Together นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ Team Based Learning : (TBL)

  ทีม Priceless นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method)

  ทีม Ability นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ การสอนโดยใช้เกมส์ (gbl)  วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

  เข้าร่วม "แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษามลายูปาตานี"

  วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2560 ได้เข้าร่วม "แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษามลายูปาตานี"
  โครงการวิจัยเรื่อง "Sustaining Patani Malay - Thai Multinggual Education in Thailand's Deep South"
  โดย ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤติ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล องค์การยูนิเซฟ(UNICEF) และมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
  ณ โรงแรมซีเอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
  วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

  ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 4

  สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน
  (Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 4
  ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

  วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากอาจารย์ติดราชการ ซึ่งทางทีม believe ได้เข้าไปทำงานในห้องสืบค้น อาคารไอซีที เพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมาย โดยทีม Together ได้ศึกษาและทำสไลด์ในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) โดยหัวหน้าทีมได้มอบหมายในสมาชิกแต่ละคนศึกษาและทำความเข้าใจในหัวข้อที่ได้รับ
  วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

  โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์โดยชั้นปีเป็นฐาน

  วันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2560 ได้เข้าร่วม "โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์โดยชั้นปีเป็นฐาน"
  จัดโดย หลักสูตรเทคโนโลยีสาระสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
  ณ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ จ.สงขลา  วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

  ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 3

  สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน
  (Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 3 มีประเด็นสำคัญดังนี้

  วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากอาจารย์ติดราชการ ซึ่งทางทีม Together ได้เข้าไปห้องสมุดเพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมาย โดยทีม Together ได้ศึกษาและทำสไลด์ในหัวข้อเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการใช้ Team Based Learning : (TBL)
  เอกสารสไลด์

  วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

  ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 2

  สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน
  (Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 2 มีประเด็นสำคัญดังนี้

  -มีกิจกรรมการแบ่งทีม และการจัดการในทีม ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกดังนี้

  ชื่อทีม ฺTogether  -มอบหมายงานทีม 
  ให้แต่ละทีมศึกษาเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และเลือกมา 1 วิธี ซึงในทีม ฺTogether ได้เลือก Team Based Learning : (TBL) ในการศึกษาในครั้งนี้