วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 11

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 11

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
วันที่ 7 ตุลาคม 2560 มีการเรียนการสอนชด ณ ห้อง 25-302 ในการนี้อาจารย์ได้แนะนำการเทคนิคการสร้างบทเรียนด้วย exe Learning เพิ่มเติม เช่น การสร้างแบบทดสอบคิดร้อยละ การแทรกแพคเกจ และการแตกแพคเกจออก เป็นต้น
ทีม together ได้รวบรวมงานของเพื่อนในทีมมารวบรวมเป็น 1 บทเรียน ซึ่งตอนนี้เสร็จแล้ว 80 %


ผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน (Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 10

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน (Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 10

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
 • วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ครูผู้สอนได้มอบหมายให้แต่ละทีมจองห้องติวอาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ (ห้องสมุด) เพื่อศึกษาการเขียนโครงงาน (Project) ซึ่งเป็นงานมอบหมายของแต่ละทีม ในการนี้ทีม together ได้มอบหมายให้ลูกทีมแต่ละคนเตรียมเนื้อหาจากนั้นใส่ข้อมูลเนื้อหาลงในโปรแกรม EXE Learningจากนั้นก็มารวบร่วมกันเป็นทีม โดยเลขานุการเป็นคนรวบรวม
 • ทีม together ได้จัดทำบทเรียน e-leaning เรื่อง การจัดการสารสนเทศ วิชาเทคโนโลยีสาระสนเทศเเละการสื่อสาร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 8

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 8

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้
 •  แนะนำการใช้งานโปรแกรม EXE  เบื้องต้น เพื่อพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ โดยนำเนื้อหาจากหนังสือเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มาพัฒนาในโปรแกรม EXE ซึ่งผู้เรียนได้เตรียมเนื้อหามาแล้ว
ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 7 : เรียนรู้ภาษา HTML และแท็กพื้้นฐานสำหรับสร้างเว็บเพจ

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 7

มีประเด็นสำคัญดังนี้
เรียนรู้ภาษา HTML และแท็กพื้้นฐานสำหรับสร้างเว็บเพจ  เช่น การสร้างตาราง การสร้างลิงค์ การแทรกรูปภาพ เป็นต้น
              ตัวอย่างเช่น

การสร้างลิงค์

การแทรกรูปภาพ

การสร้างตาราง

 • แน่ะนำการใช้งานโปรแกรม eXe เบื้องต้น เพื่อพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ โดยอาจารย์ได้มอบหมายให้นักศึกษาเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะพัฒนาบทเรียนสอนบนเว็บในคาบหน้าวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 6 : นำเสนอ เทคนิคการสอนส่งเสริม Active Learning ในสภาพแวดล้อมของ WBI (7/9/60)

สรุปการนำเสนอ เทคนิคการสอนส่งเสริม Active Learning ในสภาพแวดล้อมของ WBI • ทีม Ability นำเสนอในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC  โดยมีการอธิบายความหมาย ความเป็นมา บทบาทและความสำคัญ รวมถึงข้อดีข้อเสียของการเรียนการสอนแบบ MOOC
 • ทีม Priceless นำเสนอในหัวข้อ ขั้นตอนการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ สรุปความเข้าใจได้ดังนี้ การพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ มี 5 ขั้นตอน ขั้นตอนการวิเคระห์ ขั้นตอนการออกแบบ ขั้นตอนการพัฒนา ขั้นตอนการนำไปใช้ และขั้นตอนการประเมินผล ทุกขั้นตอนที่กล่าวมาล้วนมีความสำคัญทั้งหมด ขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะทำให้การสอนผ่านเว็บไม่สมบูรณ์
 • ทีม Together นำเสนอในหัวข้อ การจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก สรุปความเข้าใจได้ดังนี้ การใช้บล็อกในการเรียนการสอน เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยครูจะต้องเชื่อมโยงบทเรียน เนื้อหารายวิชา คำสอน แบบฝึกหัด และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอื่นๆ เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Youtube, Facebook เป็นต้น รวมกับบล็อกในการศึกษา ทำให้การเรียนของตนเองมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 • ทีม Memory นำเสนอในหัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านเว็บ สรุปความเข้าใจได้ดังนี้ การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) เป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีในปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาในเรื่องข้อจำกัดทางด้านสถานที่และเวลา ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน

  วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

  ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 5

  สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน
  (Web Based Instruction: WBI) ครั้งที่ 5 มีประเด็นสำคัญดังนี้

  ได้มีการนำเสนอในหัวข้อเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง ซึงแต่ละทีมได้ใช้วิธีการดังนี้

  ทีม Believe นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ Project-based Learning: PjBl

  ทีม Memory นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem - based Learning ( PBL )

  ทีม Together นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ Team Based Learning : (TBL)

  ทีม Priceless นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method)

  ทีม Ability นำเสนอเทคนิคการสอนแบบ Active Learning โดยใช้วิธีการ การสอนโดยใช้เกมส์ (gbl)  วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

  เข้าร่วม "แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษามลายูปาตานี"

  วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2560 ได้เข้าร่วม "แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษามลายูปาตานี"
  โครงการวิจัยเรื่อง "Sustaining Patani Malay - Thai Multinggual Education in Thailand's Deep South"
  โดย ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤติ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล องค์การยูนิเซฟ(UNICEF) และมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
  ณ โรงแรมซีเอส อ.เมือง จ.ปัตตานี