วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เข้าร่วม "แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษามลายูปาตานี"

วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2560 ได้เข้าร่วม "แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษามลายูปาตานี"
โครงการวิจัยเรื่อง "Sustaining Patani Malay - Thai Multinggual Education in Thailand's Deep South"
โดย ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤติ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล องค์การยูนิเซฟ(UNICEF) และมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ณ โรงแรมซีเอส อ.เมือง จ.ปัตตานี
วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์โดยชั้นปีเป็นฐาน

วันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2560 ได้เข้าร่วม "โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์โดยชั้นปีเป็นฐาน"
จัดโดย หลักสูตรเทคโนโลยีสาระสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ณ ค่ายกรมหลวงสงขลานครินทร์ จ.สงขลาวันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 1 : ศึกษาและวิเคราะห์ มคอ.3

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการเรียนรู้ในรายวิชา WBI
1. สามารถเตรียมตัวในการเรียนได้ล่วงหน้า
2. ได้ความรู้ความเข้าใจแนวคิดการสอนบนเว็บและการใช้ภาษา HTML 
3. ได้ความรู้และทักษะในศาสตร์คอมพิวเตอร์ นำไปประยุกต์ แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้
4. สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์คอมพิวเตอร์กับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
5. แผนการสอนมีการบอกรายละเอียดที่ชัดเจน นักศึกษาที่ตามเพื่อนไม่ทัน หรือขาดเรียน ก็สามารถเข้ามาดูและทำความเข้าใจได้
6. ชุมชนสื่อสังคมออนไลน์ Google+ ของรายวิชา ทำให้สามารถดูตัวอย่างงานจากพี่ ๆ ได้

ข้อเสนอแนะ..
1. เอกสารการสอน อยากให้อาจารย์โพสทั้งหมดเลย เพื่อให้นักศึกษาได้ปริ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน
2. ภาษา Html อยากให้มีปฏิบัติเยอะๆ 


วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 11 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
(Information Management For Education) ครั้งที่ 11 สรุปได้ดังนี้เนื่องจากวันที่ 23 มีนาคม 2560 อาจารย์ติดไปราชการ อาจารย์จึงได้หมอบหมายให้แต่ละทีมไปจองขอใช้ห้องติวกลุ่ม ที่ห้องสมุด และให้ปฏิบัติ ดังนี้

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 10 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
(Information Management For Education) ครั้งที่ 10 สรุปได้ดังนี้

และอาจารย์ได้มอบหมายให้แต่ละทีมสร้างฐานข้อมูลระบบของกลุ่มที่ตัวเองทำใน phpmyAdmin

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 9 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
(Information Management For Education) ครั้งที่ 9 สรุปได้ดังนี้

  โดยมีหัวข้อย่อย ดังนี้
  1. แนะนําฐานข้อมูล MySQL
  2. MySQL กับการติดตั้งใน XAMPP
  3. การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
  4. การสร้างฐานข้อมูล
  5. การสร้างตารางในฐานข้อมูล
  6. การเพิ่มข้อมูล
  7. การกรอกข้อมูลผ่านฟอร์ม
  8. การเพิ่มข้อมูลผ่านฟอร์ม
  9. การแสดงข้อมลู
  10.การแก้ไขข้อมลู
  11.การลบข้อมูล
  12. บทสรุป                                                                                                                       
  นอกจากนี้ยังแนะนำโปรแกรม php Myadmin และ โปรแกรม cacoo เพื่อออกแบบฐานข้อมูล ของแต่ละทีม

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

ทีมครูจ๋า
1.นางสาวอัฟรีมา ลาแห รหัส 405709002
2.นายอับดุลการีม มะดีเยาะ รหัส 405709004
3.นายมูฮัมมัดอณุวาห์ เจ๊ะมะ รหัส 405709006
4.นางสาวสุไบดะห์ ลาเตะ  รหัส 405709009
5.นางสาวฟิตรี โต๊ะกือจิ รหัส 405709018
6.นางสาวนูรีซา เจ๊ะมามะ รหัส 405709024